TELEFON

+47 63 80 99 22

E-POST

larern@outlook.com

Elevens angrerett ved kjøp av trafikkopplæring

Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke

Kjøp av trafikkopplæring, vil være kjøp av tjeneste og omfattes derfor ikke av forbrukerkjøpslovens regler. Det er ingen egne regler mellom elev og trafikkskolen. Dette er et ulovfestet rettsområde, hvor utgangspunktet er at eleven skal ha det som er avtalt, herunder avtalevilkårene som aksepteres ved avtaleinngåelsen.

Tilgjengelig, klart og forståelig

Avtalevilkårene må komme klart og tydelig frem for eleven, på nettsiden til trafikkskolen eller på annen måte gjøres kjent for eleven før avtaleinngåelsen.
Eleven bør oppfordres til å sette seg inn i skolens vilkår. Vilkår som ikke er klart nok utformet fra skolens side, tolkes som oftest i elevens favør i en tvist.

Ikke glem å opplyse om angrerett!

Stadig flere kjøper trafikkopplæring over internett og telefon, og da er det viktig å merke seg at reglene i angrerettloven kommer til anvendelse. Loven gir eleven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager, etter at avtalen ble inngått/varen ble fysisk mottatt. Eleven trenger ikke oppgi grunnen til å ville gå fra avtalen.

Angrerettloven stiller en rekke krav til hvilke opplysninger eleven har krav på i forkant av kjøpet. I tillegg stilles det krav om at eleven skal få en avtalebekreftelse hvor opplysningene er listet opp, og et angreskjema. Brudd på enkelte av bestemmelsene vil kunne føre til at angrefristen utvides opp til 12 måneder, eller at forbrukeren ikke lenger har plikt til å betale for enkelte kostnader. Det kan derfor koste skolen dyrt å droppe dette.

For skoler som tilbyr opplæringspakker er det nok særlig viktig å merke seg at eleven kan bli fritatt fra betalingsplikten for opplæring som er gjennomført dersom skolen unnlater opplyse om angrerett.  Skolen må da refundere det innbetalte tilbake til eleven. 
For å være sikker på at opplysningene skolen gir tilfredsstiller angrerettloven, kan man bruke et skjema fra Statlig blankettarkiv.

Ifølge Forbrukerrådets veileder til angrerett, skal det som minimum gis opplysninger om:

  • Den næringsdrivende selv – slik som alt av kontaktinformasjon, adresser /e-post adresse, slik at eleven raskt kan få gitt melding til rette vedkommende. 
  • Varen/ tjenestens «viktigste egenskaper»: Dette må vurderes konkret. Eleven skal få de opplysninger som anses relevante og av nødvendig betydning for kjøpsbeslutningen. Innhold i opplæringen som gis, antall timer som må antas å være nødvendig,  vil kunne være slik informasjon.
  • Pris: Samlet pris, der det lar seg gjøre. Hvis ikke, så må metode for beregning av pris, samt ev. tilleggskostnader oppgis.
  • Andre opplysninger om avtalen: Typisk; betalingsordninger, levering, hvordan avtalen rent praktisk skal oppfylles, ev. leveringsfrister, håndtering av reklamasjoner, eventuelt depositum eller annen finansiell garanti som den næringsdrivende kan pålegge forbrukeren å stille eller betale, og vilkårene for disse, avtalens vilkår om minimum varighet eller bindingstid, den næringsdrivendes rettslige forpliktelse til å levere en kontraktsmessig, Relevante atferdsregler, bransjenormer eller andre regler for god atferd, og hvor disse reglene kan finnes, der dette er relevant, muligheten for å benytte seg av utenrettslig klage- og erstatningsordning og fremgangsmåten for å benytte disse.
  • Retten til å angre på avtalen.

Hvordan informere eleven om angrerett?

Med forbehold om at skolen alltid må undersøke gjeldende regelverk selv, vil dette være et eksempel på hvordan man kan gå frem. Du kan laste ned forslaget på angrerettskjema fra teksten under.

«Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan eleven angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.»

Eleven må gi trafikkskolen melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at avtale ble inngått. Ved kjøp av varer beregnes fristen fra varen er i elevens fysiske besittelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Eleven har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Du kan sende oss en e-post eller benytte vårt angrerettskjema, som du finner nederst på siden.

Trafikkskolen er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til eleven uten unødig opphold, og senest 14 dager fra trafikkskolen fikk melding om elevens beslutning om å benytte angreretten.

Dersom du som elev ønsker at undervisning påbegynnes før utløp av angreretten, vil du ha ansvar for rimelige kostnader for den del som er utført i henhold til avtalen. Det samme gjelder hvis undervisningstjenesten er fullt ut levert før angrefristens utløp.

NB, for at skolen skal kunne kreve få betalt for undervisning som er gitt før utløp av elevens angrerett, krever loven at skolen kan vise til at eleven uttrykkelig ber om å få starte på et varig medium, eksempelvis på epost. Be derfor alltid om skriftlig dokumentasjon dersom elever ønsker å starte opplæring før utløp av 14 dagers fristen.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle